|   DARMOWA DOSTAWA przy zakupach powyżej 1499 zł   |

Mój koszyk

Mały koszyk

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agnieszka Andrzejczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Świat Mebli” Agnieszka Andrzejczak z siedzibą: 65-943 Zielona Góra, ul. Francuska nr 52.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail biuro@swiat-mebli.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie został powołany przez Administratora.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w następujących celach:

 • w celu zwarcia i wykonania umowy przetwarzane są następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko / nazwa firmy;

  • adres zamieszkania / siedziba firmy;

  • adres e-mail;

  • numer telefonu;

  • numer rachunku bankowego;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1,

 • w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np.: wystawienia dokumentów księgowych, przetwarzane są następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko / nazwa firmy;

  • adres zamieszkania / siedziba firmy;

  • numer NIP – w przypadku Przedsiębiorcy;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 • w celu poinformowania Pana/Pani o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy, przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko / nazwa firmy;

  • numer telefonu;

  • e-mail;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko / nazwa firmy;

  • adres zamieszkania / siedziba firmy;

  • adres e-mail;

  • numer NIP;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • w celu przechowywania pozostawionych bez odpowiedzi ofert, przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko / nazwa firmy;

  • adres e-mail;

  • numer telefonu;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • w celu archiwalnym i dowodowym, przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko / nazwa firmy;

  • adres zamieszkania / siedziba firmy;

  • NIP;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • w celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP;

 • data i czas serwera;

 • informacje o przeglądarce internetowej;

 • informacje o systemie operacyjnym;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Cookies

 1. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.

 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników;

 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji;

 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wiele osób otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

 2. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony.

 1. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom:

 • podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską.

 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy z należytą starannością, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

 • do czasu przedawnienia roszczeń – w zakresie danych zbieranych dla prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, nie dłużej niż 6 lat;

 • do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego , nie dłużej niż 5 lat;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 • jednego roku w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy;

 1. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 2. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych.

 1. Informacja o przysługujących prawach

 1. Uprzejmie informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do żądania usunięcia swoich danych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie:

 • e-mail:biuro@swiat-mebli.pl

 • tel.: 683230665

 1. Przed realizacją ww. uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować, aby upewnić się, kto jest nadawcą żądania.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. Jednakże w celu umożliwienia zawarcia i realizacji umowy podanie danych osobowych jest konieczne.

 1. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1,04,2021

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Niniejsza Polityka cookies, stanowi rozszerzenie Polityki Prywatności Sklepu Internetowego swiat-mebli.pl i dotyczy szczegółowych zagadnień z zakresu stosowania przez nas plików cookies, kodów pikselowych oraz wdrażania innych technologii internetowych i przetwarzania Twoich danych osobowych za ich pomocą.

2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoich urządzeniach (komputer, telefon, tablet itp.) podczas przeglądania serwisu internetowego swiat-mebli.pl (dalej „Serwis”). Pliki cookies gromadzą różne informacje dotyczące Ciebie jako Użytkownika, w tym Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak IP urządzenia, ID plików cookies, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy. Wśród plików cookies rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje:

a) Sesyjne pliki cookies: specyficzne dla konkretnej wizyty, ograniczone do wysłania tzw. identyfikatora sesji (losowego ciągu cyfr wygenerowanego przez serwer), aby Użytkownik nie musiał ponownie wprowadzać tych samych informacji po przejściu na kolejną stronę Serwisu lub po jej całkowitym opuszczeniu. Pliki sesyjne nie są w sposób trwały przechowywane na urządzeniu Użytkownika i są usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki;
b) Trwałe pliki cookies: pliki zapisujące informacje na temat preferencji Użytkownika, przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki lub urządzenia przenośnego;
c) Pliki cookies podmiotów zewnętrznych: umieszczane przez zaufanych partnerów swiat-mebli.pl, służące do zbierania danych z wielu różnych witryn internetowych lub sesji.

3. Pliki cookies mają różne przeznaczenie i są ważnym elementem poprawiającym jakość, komfort i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu. Wraz z naszymi zaufanymi partnerami, którzy są wymienieni w ustawieniach zgody, dostępnych w lewym dolnym rogu strony, wykorzystujemy pliki cookies spełniające następujące funkcje:

a) Niezbędne pliki cookies:
Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. Niezbęne pliki cookies z uwagi na swój charakter nie wymagają zgody użytkownika i są zawsze aktywne. Są to m.in:
• uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
• sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych, na czas trwania sesji;
• trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.

b) Funkcjonalne pliki cookies:
Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik. Mogą być one ustawione przez nas lub przez naszych zaufanych partnerów, których usługi zostały dodane do Serwisu. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

c) Statystyczne pliki cookies:
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje. Umożliwiają nam na przykład zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność Serwisu. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po Serwisie. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.

d) Marketingowe pliki cookies:
Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej. Marketingowe pliki cookies umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika i są wykorzystywane m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Mogą one być wykorzystywane przez nas lub naszych zaufanych partnerów do budowania profilu zainteresowań Użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam w Serwisie oraz na innych stronach. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, będzie doświadczał mniej ukierunkowanych reklam.

e) Społecznościowe pliki cookies:
Pliki te umożliwiają stosowanie wtyczek do portali społecznościowych, które pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym.

4. Usuwanie plików cookies

a) Zgoda na pliki cookies jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie z poziomu strony, poprzez przycisk w lewym dolnym rogu strony i wybranie dostępnych opcji „Anulowanie zgody” lub „Zmień swoją zgodę”.
b) Pliki cookies możesz usunąć za pośrednictwem ustawień Swojej przeglądarki. Sposoby na konfigurowanie ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można w ustawieniach przeglądarki.